Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

8de kapitel

1 Men da han var stegen ned af Bjærget, fulgte talrige Skarer ham.

2 Og se, der kom en spedalsk og faldt ned for ham og save: Herre, om du vil, saa kan du rense mig.

3 Og Jesus udrakte sin Haand, rørte ved ham og sagde: jeg vil; bliv ren! Og strags blev han renset for sin Spedalskhed.

4 Og Jesus siger til ham: se til, at du ikke siger det til nogen; men gaa hen, fremvis dig for Præsten, og offer den Gave. som Moses har paabudt, til Vidnesbyrd for dem.

5 Og da han var kommen ind i Kapernaum, kom en Høveds­mand hen til ham, bad ham

6 og sagde 4: Herre, min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarlig.

7 Og Jesus siger til ham: jeg skal komme og helbrede ham.

8 Men Høvedsmanden svarede og sagde: Herre, jeg er ikke værdig til, at du skulde gaa ind under mit Tag; men sig det kun med et Ord, saa bliver min Dreng helbredt.

9 Thi jeg er jo selv et Menneske, som staar under Øvrighed og har Stridsmænd under mig; og siger jeg til denne: gaa! saa gaar han; og til en anden: kom! saa kommer han; og til min Tjener: gjør dette! saa gjør han det.

10 Men da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, som fulgte: sandelig siger jeg eder. end ikke i Israel har jeg fundet saa stor en Tro,

11 Og jeg siger eder, at mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himme­riget;

12 men Rigets Børn skulle kastes ud i Mørket udenfors, der skal være Graad og Tænders Gnidsel.

13 Og Jesus sagde til Høvedsmanden: gak bort; dig ske, som du troede. Og Drengen blev helbredt i samme Time.

14 Og da Jesus kom ind i Peders Hus, saa han hans i Svigermoder ligge syg af Feber.

15 Og han rørte ved hendes Haand; og Feberen forlod hende, og hun stod op og vartede ham op.

16 Men da det var blevet Aften, bragte de mange besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord, og alle dem, der lede ilde, helbredte han;

17 for at det skulde opfyldes, som blev talet ved Profeten Esajas, der siger: ”Han tog vore Skrøbeligheder og bar vore Sygdomme”.

18 Og da Jesus saa talrige Skarer omkring sig, bød han at fare over til hin Side.

19 Og der kom en, en Skriftklog, og. sagde til ham: Lærer, jeg vil følge dig, ihvor du gaar hen.

20 Og Jesus siger til ham: Rævene have Huler, og Himlens Fugle Reder, men Menneskesønnen4 har ikke det Sted, hvor han kan lægge sit Hoved.

21 Og en anden af Disciplene sagde til ham: Herre, tilsted mig først at gaa hen og begrave min Fader.

22 Men Jesus sagde til ham: følg mig, og lad de døde begrave deres egne døde.

23 Og da han gik om Bord, fulgte hans Disciple ham.

24 Og se, lder opkom et stort Uvejr paa Søen, saa at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov.

25 Og de kom hen og vakte ham og sagde: Herre, frels! vi forgaa!

26 Og han siger til dem: hvi ere I rædde, I lidettroende? Da rejste han sig op og truede t Vindene og Søen; og det blev aldeles blikstille.

27 Men Folkene' undrede sig og sagde: hvem er dog han, siden baade Vindene og Søen adlyde ham?

28 Og da han var kommen over paa hin Side til Gadarener­nes Bygd, mødte der ham to besatte, som kom ud af Gravhulerne, saare voldsomme, saa at ingen kunde komme forbi ad den Vej.

29 Og se, de raabte og sagde: hvad have vi med dig at gjøre, du Guds Søn! er du kommen hid før Tiden for at pine os ?

30 Men langt fra dem var der en stor Hjord Svin, som gik paa Græs.

31 Og Uaanderne bade ham og sagde: hvis du uddriver os, saa send os ind i Svinehjorden.

32 Og han sagde til dem: gaar! og de fore ud og fore i Svinehjorden. Og se, hele Hjorden styrtede sig ned af Brinken i Søen og omkom i Vandene.

33 Men Vogterne flyede og gik hen til Byen og fortalte alt, ogsaa det med de besatte.

34 Og se, hele Byen gik ud at møde Jesus, og da de saa ham, bade de ham, at han vilde gaa bort fra deres Landemærker.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28