Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

9de kapitel

1 Og han gik om Bord og for over og koen til sin egen By.

2 Og se, de bragte til ham en værkbruden 5, liggende paa en Seng. Og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: vær frimodig, Søn, dine Synder forlades dig.

3 Og se, nogle af de Skriftkloge sagde ved sig selv: han bespotter!

4 Og da Jesus saa deres Tanker, sagde han: hvor­for tænke I paa ondt i eders Hjærter?

5 Hvad er da lettest, at sige: dine Synder forlades dig! eller at sige: staa op og gaa?

6 Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt paa Jorden til at forlade Synder, da siger han til den værk­brudne: staa op og tag din Seng, og gaa til dit Hus!

7 Og han stod op og gik bort til sit Hus.

8 Men da Skarerne saa dette, frygtede de 3, og de pri°lede Gud, som havde givet Menneskene saadan Magt.

9 Og idet Jesus gik videre derfra, saa han en Mand, som hed Mattæos¢, sidde ved Toldboden, og han siger til ham: følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

10 Og det skete, da han sad til Bords i Huset 6, se, da var der kommet mange Toldere og Syndere, som sad til Bords med Jesus og hans Disciple.

11 Og da Farisæerne saa det, sagde de til hans Disciple: hvorfor spiser eders Lærer med Toldere og Syndere?

12 Men da Jesus hørte det, sagde han: de karske have ikke Læge behov, men de, som lide ilde.

13 Men gaar hen og lærer, hvad det vil sige:. »Barmhjærtighed vil jeg have, og ikke Offer". Thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige. men Syndere.

14 Da komme Johannes's Disciple hen til ham og sige: hvorfor faste vi og Farisæerne saa meget, men dine Disciple faste ikke?

15 Og Jesus sagde til dem: mon vel Brudesvendene kunne sørge, saa længe Brudgommen er hos dem? Men de Dage skulle komme , da Brudgommen bliver borttagen fra dem; da ville de faste.

16 Og ingen sætter en Lap af ustampet Tøj paa et gammelt Klædebon; thi Lappen river mere ud paa Klædebonnet, og der bliver et værre Hul.

17 Heller ikke kommer man ung Vin paa gamle Læderflasker; ellers sprænges Flaskerne, og Vinen spildes, og Flaskerne ødelægges. Men man kommer ung Vin paa nye Læder­flasker, saa bevares begge Dele.

18 Idet han talede dette til dem, se, da kom en Forstander ind og faldt ned for ham og sagde: min Datter er lige nu død; men kom og læg din Haand paa hende, saa bliver hun levende.

19 Og Jesus stod op og fulgte ham med sine Disciple.

20 Og se, en Kvinde, som i tolv Aar havde haft Blodflod, kom til bag fra og rørte ved Fligen af hans Kappe.

21 Thi hun sagde ved sig selv: dersom jeg ikkun rører ved hans Kappe, bliver jeg frelst.

22 Men Jesus vendte sig om, og da han saa hende, sagde han: vær frimodig, Datter, din Tro har frelst dig. Og Kvinden blev frelst fra samme Time.

23 Og da Jesus kom ind i Forstanderens Hus og saa Fløjte-E spillerne og Hoben, som støjedes,

24 sagde han: gaar af Vejen, thi Pigen er ikke død, men hun sover. Og de udlo ham.

25 Men da Hoben var dreven ud, gik han ind og tog hende fat ved Haanden; og Pigen stod op.

26 Og Rygtet herom kom ud over hele det Land.

27 Og da Jesus gik videre derfra, fulgte der ham to blinde, som raabte og sagde: forbarm dig over os, du Davids Søn!

28 Men da han var kommen ind i Huset, kom de blinde hen til ham; og Jesus siger til dem: tro I, at jeg mægter at gjøre dette? De sige til ham: ja, Herre.

29 Da rørte han ved deres Øjne og sagde: eder ske efter eders Tro!

30 Da bleve deres Øjne opladte. Og Jesus tiltalte dem strengt og sagde: ser til, at ingen faar det at vide.

31 Men de gik ud og udspredte hans Ry i hele det Land.

32 Men da disse gik ud, se, da bragte man til ham et stumt Menneske, som var besat.

33 Og da Uaanden var uddreven. talede den stumme. Og Skarerne undrede sig og sagde: aldrig er der set Magen i Israel.

34 Men ,Farisæerne sagde: det er ved Uaandernes Øverste, at han uddriver Uaanderne.

35 Og Jesus drog omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte hver Sygdom og hver Svaghed.

36 Men ved at se Skarerne ynkedes han inderlig over dem, thi de vare mishandlede og vanskjøttede, ret som Faar, der ikke have Hyrde.

37 Da siger han til sine Disciple: Høsten er stor, men Arbejderne ere faa;

38 beder derfor Høstens Herre, at han vil drive Arbejdere ud til sin Høst.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28