Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

1ste Kapitel.

1 Pavlus, Kristi Jesu Tjener, kaldet til Apostel, udtagen til Guds Evangelium,

2 som han forud forjættede ved sine Profeter i hellige Skrifter,

3 om hans Søn, som blev født udaf Davids Sæd efter Kjødet,

4 godtgjort med Kraft som Guds Søn efter Helligheds-Aanden ved Opstandelsen fra de døde.

5 Jesus Kristus vor Herre , ved hvem vi have faaet Naade og Apostel-Tjeneste til at virke Tros-Lydighed blandt alle Hedningerne for hans Navns Skyld,

6 iblandt hvilke ogsaa I ere Jesu Kristi kaldede —:

7 hilser alle Guds elskede, kaldede, hellige, som ere i Rom. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus!

8 Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi der gaar Ry af eders Tro i hele Verden.

9 Thi Gud, hvem jeg i min Aand dyrker i hans Søns Evangelium, er mit Vidne, hvor uafladelig jeg omtaler eder, idet jeg stadig i mine Bønner beder om,

10 at jeg dog endelig en Gang maatte faa Lykke til med Guds Vilje at komme til eder.

11 Thi jeg længes efter at se eder for at meddele eder nogen aandelig Naadegave til eders Styrkelse,

12 det vil sige, efter at vi hos eder kunde sammen opmuntres ved den fælles Tro, eders og min.

13 Og jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at jeg ofte har foresat mig at komme til eder (men hidindtil er jeg bleven hindret), for at jeg kunde have nogen Frugt ogsaa blandt eder, saavelsom blandt de. Øvrige Hedningefolk.

14 Baade til Grækere og til Barbarer, baade til vise og uforstandige staar jeg i Gjæld;

15 saaledes er jeg for min Del redebon til at forkynde Evangeliet ogsaa for eder. i Rom.

16 Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøden først og for Grækeren.

17 Thi i det aabenbares Guds Retfærdighed udaf Tro til Tro, alt som skrevet er: »Men den retfærdige skal leve udaf Tro.

18 Thi Guds Vrede aabenbares fra Himlen over al Ugudelighed og Uretfærdighed i hos Mennesker, som i Uretfærdighed holde Sandheden nede;

19 efterdi det, som kan kjendes om Gud, er vitterligt iblandt dem; thi Gud har gjort det vitterligt for dem.

20 Thi hans usynlige Væsen, hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstaas ved hans Gjerninger, saa at de ere uden Undskyldning,

21 efterdi de, endskjønt de kjendte Gud, ikke ærede ham som Gud eller takkede ham, men de bleve forfængelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjærte formørkedes.

22 Medens de brammede af at være vise, bleve de Daarer,

23 og de byttede den uforkrænkelige Guds Herlighed med, hvad der ligner et Billede af et forkrænkeligt Menneske og af Fugle og firføddede og krybende Dyr.

24 Derfor gav Gud dem hen i deres Hjærters Lyster til Urenhed, til at vanære deres Legemer indbyrdes,

25 saasom de ombyttede Guds Sandhed med Løgnen og tilbade og dyrkede Skabningen fremfor Skaberen, ham som er højlovet i al Evighed. Amen.

26 Derfor gav Gud dem hen til vanærende Lidenskaber. Thi baade deres Kvinder ombyttede den naturlige Omgang med den imod Naturen,

27 og ligeledes ogsaa Mændene: de opgave den naturlige Omgang med Kvinden og optændtes i deres Brynde efter hinanden, saa Mænd dreve Uterlighed med Mænd og fik igjen paa sig selv den tilbørlige Gjengjæld for deres Vildfarelse.

28 Og ligesom de kastede Vrag paa at have Gud i Erkjendelse, gav Gud dem hen til et forkasteligt Sind, til at gjøre, hvad utilbørligt er,

29 opfyldte af al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Vanart, fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed, Øretudere,

30 Bagvaskere, Gudshadere, frække, hovmodige, stortalende, opfindsomme til ondt, ulydige mod Forældre,

31 uforstandige, upaalidelige, ukjærlige, ubarmhjærtige;

32 de erkjendte jo Guds Ret, at de, som øve sligt, fortjene Døden, og dog ikke alene gjøre de det, men finde ogsaa Behag i dem, som øve det.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16