Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

10de Kapitel

1 Brødre, det er mit Hjærtes Lysts og min Bøn til Gud for dem, at de maa frelses.

2 Thi jeg giver dem det Vidnesbyrd, at de have Nidkjærhed for Gud, men ikke med Forstand.

3 Thi de kjende ikke Guds Retfærdighed og søge at opstille deres egen, og have derfor ikke givet sig ind under Guds Retfærdighed.

4 Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror».

5 Moses skriver nemlig, at det Menneske som gjør den Retfærdighed, som er af Loven , skal leve ved den».

6 Men Retfærdigheden udaf Tro siger saaledes: »Sig ikke i dit Hjærte: hvem vil fare op til Himlen«, det vil sige, for at føre Kristus ned?

7 eller: »hvem vil fare ned i Afgrunden. , det vil sige, for at føre Kristus op fra de døde?

8 Men hvad siger den? »Ordet er dig nær, i din Mund og i dit Hjærte., det vil sige, det Troens Ord, som vi prædike».

9 Thi dersom du med din Mund bekjender Jesus som Herre og tror med dit Hjærte, at Gud oprejste ham fra de døde, skal du vorde frelst.

10 Thi med Hjærtet tror man til Retfærdighed, og med Munden bekjender man til Frelse.

11 Thi Skriften siger: »Hver den, som tror paa ham, skal ikke blive til Skamme«.

12 Thi der er ikke Forskjel paa Jøde og Græker; den samme er jo alles Herre, og han er rig nok for alle dem, som paakalde ham,

13 Thi »hver den, som paakalder Herrens Navn, skal frelses.

14 Hvorledes skulle de da paakalde den,. paa hvem de ikke have troet? og hvorledes skulle de tro den, som de ikke have hørt? og hvorledes skulle de høre, uden at nogen prædiker?

15 og hvorledes skulle de prædike, dersom de ikke udsendes? alt som skrevet er: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde det gode Budskab!«

16 Dog, ikke alle have adlydt det gode Budskab. Esajas siger jo: »Herre, hvem troede det, han hørte af os?«

17 Altsaa kommer Troen udaf det som høres; men det som høres, kommer ved Kristi Ord.

18 Men jeg siger: mon de da ikke have hørt? Jo netop; »til hele Jorden er deres Røst udgangen, og til Jorderigs Grænser deres Ord« .

19 Men jeg siger: vidste Israel det da ikke? Først siger Moses: »Jeg vil vække eder til Nidkjærhed over et Ikke-Folk, over et uforstandigt Folk vil jeg opirre eder«,

20 Og Esajas drister sig til at sige: »Jeg blev funden af dem, som ikke søgte mig, jeg blev aabenbar for dem, som ikke spurgte efter mig«;

21 men om Israel siger han: »Den hele Dag udrakte jeg mine Hænder efter et ulydigt og stridigt Folk.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16