Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

12te Kapitel

1 Jeg formaner eder derfor, Brødre, ved Guds Barmhjærtighed til som eders aandige Gudsdyrkelse at fremstille eders Legemer til et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer.

2 Og skikker eder ikke lige med denne Tidsold, men vorder forvandlede ved eders Sinds Fornyelse, saa I prøve, hvad der er Guds gode og velbehagelige og fuldkomne Vilje.

3 Ved den Naade, som er given mig, siger jeg nemlig til enhver, som er iblandt eder, at han ikke maa tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, alt som Gud har tildelt enhver efter hans Tros Maa1.

4 Thi ligesom vi paa ét Legeme have mange Lemmer, men alle Lemmerne ikke have den samme Gjerning,

5 saaledes ere vi mange ét Legeme i Kristus, og hver for sig hverandres Lemmer,

6 men have forskjellige Naadegaver efter den Naade, som er os given. Har nogen Profetgave, saa udøve han den i Overensstemmelse med Troen;

7 har han en Menighedstjeneste, saa tage han vare paa Tjenesten; er han en Lærer, paa Lærergjerningen;

8 har han at formane, paa Formaningen. Den som uddeler, gjøre det i Enfold; den som er Forstander, være det med Iver; den som øver Barmhjærtighed, gjøre det med Glæde.

9 Kjærligheden være uskrømtet: afskyer det onde, holder fast ved det gode.

10 Værer i eders Broderkjærlighed hverandre hjærtelig hengivne;

11 kappes om at vise hinanden Ære. Værer ikke lunkne i eders Iver. værer brændende i Aanden, tjener Herrens.

12 Værer glade i Haabet, udholdende i Trængslen, vedholdende i Bønnen.

13 Tager Del i de helliges Trang, higer efter at vise Gjæstevenlighed.

14 Velsigner dem, der forfølge eder, velsigner og forbander ikke.

15 Glæder eder med de glade, og græder med de grædende.

16 Værer ens sindede imod hverandre: tragter ikke efter de høje Ting, men gjører fælles Sag med de ydmyge; vorder ikke kloge i eders egne Tanker.

17 Gjengjælder ingen ondt med ondt; lægger Vind paa, hvad der er rigtigt i alle Menneskers øjne.

18 Er det muligt, saa holder Fred med alle Mennesker. saa vidt det staar til eder.

19 Hævner eder ikke selv, I elskede, men giver Rum for Vreden ; thi der er skrevet: »Mig hører Hævnen til; jeg vil gjengjælde, siger Herren

20 »dersom din Fjende hungrer, saa giv ham at spise; dersom han tørster, saa giv ham at drikke ; thi naar du gjør dette, sanker du gloende Kul paa hans Hoved«.

21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16