Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

13de Kapitel

1 Hver Sjæls underordne sig de høje Øvrigheder; thi der i er ingen Øvrighed uden fra Gud,

2 og de som ere, ere satte dertil af Gud. Den altsaa, der sætter sig op imod Øvrigheden, modstaar Guds Ordning, og de som staa imod, ville drage Dom over sig selv.

3 Thi de regerende ere ikke til Frygt for den gode Gjerning, men for den onde. Og vil du være uden Frygt for Øvrigheden, saa gjør det gode, da skal du faa Ros af den;

4 thi den er en Guds Tjener, dig til gode. Men dersom du gjør det onde, saa frygt, thi ikke, for intet bærer den Sværdet; thi den er en Guds Tjener, en Hævner til Straf for den, der øver det onde.

5 Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for Straffens, men ogsaa for Samvittighedens Skyld.

6 Desaarsag betale I jo ogsaa Skat; thi de ere Guds Embedsmænd, der tage vare netop paa dette.

7 Betaler alle, hvad I ere skyldige, Skat, hvem Skat tilkommer, Told, hvem Told, Frygt, hvem Frygt, Ære, hvem Ære tilkommer.

8 Bliver ingen noget skyldige, uden det at elske hverandre; thi den som elsker den anden, har opfyldt Loven.

9 Thi dette: »Du maa ikke bedrive Hor ; du maa ikke myrde; du maa ikke stjæle; du maa ikke begjære», og hvilket andet Bud der kan være, det sammenfattes i dette Ord: »Du skal elske din Næste som dig selv«.

10 Kjærligheden gjør ikke ondt imod Næsten; altsaa er Kjærligheden Lovens Opfyldelse.

11 Og det især, fordi I kjende Tiden, at det alt er paa Tide , at I skulle staa op af Søvne; thi nu er Frelsen os nærmere end da vi bleve troende.

12 Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær; lader os derfor aflægge Mørkets Gjerninger og iføre os Lysets Vaaben.

13 Lader os vandre sømmelig, som ved Dag, ikke i Svire- og Drikkelag, ikke i Løsagtighed og Udsvævelser, ikke i Kiv og Avind;

14 men ifører eder Herren Jesus Kristus, og drager ikke Omsorg for Kjødet, saa det vækker Begjæringer.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16