Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

14de Kapitel

1 Men antager eder den, som er skrøbelig i Troen, uden at dømme om Tanker.

2 Den ene har den Tro, at han kan spise alt; den skrøbelige spiser kun Urter.

3 Den som spiser, skal ikke ringeagte den, der ikke spiser, og den der ikke spiser, skal ikke dømme den, som spiser; thi Gud har antaget sig ham.

4 Hvem er du, som dømmer en andens Tjener? For sin egen Herre staar eller falder han; men han skal blive staaende, thi Herren mægter at holde ham staaende.

5 Den ene foretrækker Dag fremfor Dag, den anden agter alle Dage lige; hver være fuldt overbevist i sit eget Sind.

6 Den som tager Hensyn til Dagen, gjør det for Herren; og den som spiser, gjør det for Herren, thi han takker Gud; og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.

7 Thi ingen af os lever sig selv, og ingen dør sig selv;

8 thi dersom vi leve, saa leve vi for Herren, og dersom vi dø, saa dø vi for Herren; enten vi altsaa leve, eller vi dø, høre vi Herren til.

9 Thi derfor døde Kristus og blev levende, for at han skulde være baade dødes og levendes Herre.

10 Men du, hvi dømmer du din Broder? eller du, hvi ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle stedes for Guds Domstol.

11 Thi der er skrevet: »Saa sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekjende sig til Gud.«

12 Altsaa skal enhver af os gjøre Gud Regnskab for sig selv.

13 Saa lader os da ikke længer dømme hverandre, men dømmer hellere saaledes, at I ikke maa give en Broder Anstød eller Forargelse.

14 Jeg ved og er i Herren Jesus forvisset om, at intet er urent i sig selv, men kun for den, som holder noget for urent, for ham er det urent.

15 Thi hvis din Broder bedrøves paa Grund af en Mad, er det ikke længer efter Kjærlighed du vandrer. Led ikke ved din Mad den i Undergang, for hvem Kristus døde.

16 Lad derfor eders Gode ikke vorde bespottet.

17 Thi Guds Rige er ikke Æden og Drikken, men Retfærdighed og Fred og Glæde i den Hellig-Aand.

18 Thi den, som heri tjener Kristus, han er velbehagelig for Gud og fuldprøvet for Mennesker.

19 Saa lader os da hige efter det, som tjener til Fred og til gjensidig Opbyggelse;

20 nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld. Alt er vel rent; dog er det ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.

21 Det er rigtigt ikke at spise Kjød, ej heller at drikke Vin, ej heller at gjøre noget, hvoraf din Broder tager Anstød eller Forargelse, eller hvori han er skrøbelig.

22 Du har Tro! hav den hos dig selv for Guds Øjne; salig er den, som ikke dømmer sig selv i det, som han vælger.

23 Men den som tvivler, er domfældt, dersom han spiser, fordi det ikke sker udaf Tro,; og alt det, som ikke er udaf Tro, er Synd'.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16