Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

15de Kapitel

1 Men vi, som ere stærke, ere skyldige at bære de svages Skrøbeligheder og ikke at være os selv til Behag.

2 Hver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

3 Thi ogsaa Kristus levede jo ikke sig selv til Behag, men, som skrevet er: Forhaanelserne af dem, som haane dig, faldt over mig.«

4 Thi alt, hvad tilforn er skrevet, er skrevet til vor Belærelse, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og ved Skrifternes Trøst.

5 Men Udholdenhedens og Trøstens Gud give eder at være ens sindede indbyrdes, efter Kristus Jesus,

6 for at I endrægtig med én Mund kunne prise Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader.

7 Derfor antager eder hverandre, ligesom og Kristus har antaget sig eder til Guds Ære.

8 Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for de omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld, for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene,

9 men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjærtighed, alt som skrevet er : »Derfor vil jeg prise dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn.

10 Og atter hedder det: »Fryder eder, I Hedninger, med hans Folk.«

11 Og atter: »Lover Herren, alle I Hedninger, og priser ham, alle I Folkefærd.«

12 Og atter siger Esajas: »Det skal ske, Isajs Rodskud, og han som staar frem for at herske over Hedninger, paa ham skulle Hedninger haabe. «

13 Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred i eders Tro, for at I maa være rige paa Haabet I den Hellig-Aands Kraft.

14 Men ogsaa jeg, mine Brødre, har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af god Vilje, opfyldte med al Kjendskab i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.

15 Jeg har imidlertid for en Del skrevet noget dristigere til eder, for at minde eder derom i Kraft af den Naade,. som er mig given fra Gud,

16 for at jeg skal iblandt Hedningerne være en Kristi Jesu Offertjener, som gjør Præstetjeneste i Guds Evangelium, for at Hedningerne mea vorde et velkomment Offer, helliget ved den Hellig-Aand.

17 Saa kan jeg da rose mig i Kristus Jesus af min Tjeneste for Gud.

18 Thi jeg vil ikke driste mig til at omtale noget, uden hvad Kristus har udrettet ved mig for at føre Hedninger til Lydighed, ved Ord og Gjerning,

19 i Tegns og Underes Kraft, i den Hellig-Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem af og trindt omkring lige til Illyrien har fuldelig forkyndt Kristi Evangeliums,

20 idet jeg dog sætter min Ære i at forkynde Evangeliet paa denne Maade: ikke der, hvor Kristus er bleven nævnet, for at jeg ikke skal bygge paa Andenmands Grundvold,

21 men, alt som skrevet er, »De, hvem intet var kundgjort om ham, skulle se, og de, som ikke have hørt, skulle forstaa. «

22 Af den Grundg er jeg ogsaa de mange Gange bleven hindret i at komme til eder.

23 Men nu, da jeg ikke længer har Rum i disse Landstrøg, og da jeg i mange Aar har længtes efter at komme til eder, haaber jeg,

24 saa snart jeg rejser til Spanien, paa Gjennemrejsen at se eder og af eder at blive ledsaget paa Vej derhen, naar først min Længsel efter eder i nogen Maade er bleven stillet.

25 Men nu rejser jeg til Jerusalem for .at tjene de hellige.

26 Thi Makedonien og Akaja have af god Vilje gjort et Sammenskud til de fattige blandt de hellige i Jerusalem.

27 Godvillig have de nemlig gjort det, og de ere deres Skyldnere ; thi naar Hedningerne ere blevne fælles med dem om deres aandelige Goder, saa skylde de ogsaa at tjene dem med de legemlige .

28 Naar jeg saa har tilendebragt dette og har beseglet denne Frugt for dem s, vil jeg drage derfra om ad eder til Spanien.

29 Og jeg ved, at naar jeg kommer til eder, skal jeg komme med Kristi Velsignelses Fylde.

30 Men jeg formaner eder, Brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Aandens Kjærlighed til med mig at kæmpe i eders Bønner for mig til Gud,

31 for at jeg maa fries fra de vantro i Judæa, og mit Ærende til Jerusalem maa vorde de hellige velkomment,

32 for at jeg med Glæde kan komme til eder, saa sandt Gud vil, og vederkvæges sammen med eder.

33 Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16