Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

16de Kapitel

1 Jeg anbefaler eder vor Søster Føbe, som er Tjenerinde i Menigheden i Kenkreæ,

2 at I maa modtage hende i Herren, som det er de hellige værdigt, og være hende til Hjælp, i hvad Sag hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været Hjælperske for mange, og for mig selv med.

3 Hilser Priska og Akvilas, mine Medarbejdere i Kristus Jesus,

4 som have sat deres egen Hals i Vove for mit Liv; dem takker ikke jeg alene, men ogsaa alle Hedningernes Menigheder;

5 og hilser Menigheden i deres Hus. Hilser min elskede Epænetos, som er Asiens Førstegrøde for Kristus.

6 Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder.

7 Hilser Andronikos og Junias, mine Frænder og Medfangne, som ere navnkundige iblandt Apostlene ; de have ogsaa været i Kristus førend jeg.

8 Hilser Ampliatos, min elskede i Herren.

9 Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og min elskede Stakys.

10 Hilser Apelles, som har staaet sin Prøve i Kristus. 11 Hilser dem af Aristobulos' Hus.

11 Hilser Herodion, min Frænde: Hilser dem af Narkissos Hus, som ere i Herren.

12 Hilser Tryfæna og Tryfosa. som arbejde i Herren. Hilser, den elskede Persis; hun har arbejdet meget i Herren.

13 Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder.

14 Hilser Ansykritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og de Brødre, som ere med dem.

15 Hilser Filologos og Julia, Nerevs og hans Søster og Olympas og alle de hellige, som ere med dem.

16 Hilser hverandre med et helligt Kys. Alle Kristi Menigheder hilse eder.

17 Men jeg formaner eder, Brødre, til at holde Øje med dem, der afstedkomme Splittelserne og Forargelserne, imod den Lære, som I have lært; og undviger dem.

18 Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og bedrage med deres søde Ord og velklingende Tale de troskyldiges Hjærter.

19 Thi eders Lydighed er kommen til alles Kundskab; over eder glæder jeg mig derfor; men jeg vil, at I skulle være vise til det gode og enfoldige til det onde.

20 Og Fredens Gud skal knuse Satan under eders Fødder i Hast. Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

21 Timoteos min Medarbejder hilser eder, og Lukius og Jason og Sosipater mine Frænder.

22 Jeg Tertius, som har skrevet dette Brev, hilser eder i Herren.

23 Kajus, min og, hele Menighedens Vært, hilser eder. Erastos, Byens Kæmner, og Broderen Kvartus hilser eder.

24

25 Men ham, som mægter at styrke eder efter mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, efter Aabenbarelsen af den Hemmelighed, som har været fortiet i umindelige Tider,

26 men som nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort blandt alle Hedningerne til Tros-Lydighed:

27 ham den ene vise Gud, ved Jesus Kristus, være Æren i al Evighed! Amen.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16