Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

2det Kapitel.

1 Derfor er du uden Undskyldning, du Menneske, som dømmer, ihvem du end er. Thi derved, at du dømmer en anden, domfælder du dig selv; thi du, som dømmer, øver det samme;

2 og vi vide, at Guds Dom er efter Sandhed over dem, der øve saadanne Ting.

3 Men gjør du Regning derpaa, at du skal undslippe Guds Dom, du Menneske, som dømmer dem, der øve saadanne Ting, og dog selv gjør dem?

4 Eller foragter du hans Godheds og Overbærenheds og Langmodigheds Rigdom, og ved ikke, at Guds Godhed leder dig til Omvendelse?

5 Nej, efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjærte ophober du dig Vrede paa en Vredens og Guds Retfærdsdoms Aabenbarelses Dag,

6 han som skal give Løn til enhver efter hans Gjerninger,

7 evigt Liv til dem, som med Udholdenhed i god Gjerning søge Hæder og Ære og Uforkrænkelighed

8 men over dem, som ere selvsyge og ikke adlyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, kommer Vrede og Harme.

9 Trængsel og Angest kommer over hver Menneske-Sjæl, som udøver det onde, baade Jøden først og Grækeren ;

10 men Hæder og Ære og Fred over hver den, som øver det gode, baade Jøden først og Grækeren.

11 Thi der er ikke Persons-Anseelse hos Gud.

12 Thi saa mange som have syndet uden Lov, skulle ogsaa .gaa til Grunde uden Lov, og saa mange som have syndet med Lov, skulle dømmes ved Lov.

13 Thi ikke de, som høre Lov, ere retfærdige for Gud, men de, som gjøre Lov, skulle retfærdiggjøres.

14 Thi naar Hedninger, som ikke have Loven, gjøre af Natur, hvad Loven kræver, saa ere disse, uden at have Loven, sig selv en Lovg;

15 de udvise nemlig, at Lovens Gjerning staar skreven i deres Hjærter, idet tillige deres egen Samvittighed vidner, og deres Tanker indbyrdes føre Anklage eller ogsaa Forsvar,

16 paa en Dag, naar Gud dømmer det skjulte i Menneskene efter mit Evangelium ved Kristus Jesus.

17 Men naar du har Navn af Jøde og støtter dig paa Lov og roser dig af Gud

18 og kjender hans Vilje og værdsætter det forskjellige, som den der bliver undervist udaf Loven,

19 og du tiltror dig selv at være Vejleder for blinde , et Lys for dem, som ere i Mørke,

20 Opdrager for uforstandige, Lærer for umyndige, fordi du i Loven har Udtrykket for Kjendskaben og Sandheden

21 lærer saa du, som lærer andre, ikke dig selv? du, som prædiker, at man ikke maa stjæle, du stjæler!

22 du, som siger, at man ikke maa bedrive Hor, du bedriver Hor! du, som afskyer Afguderne, du øver Tempelran !

23 du, som roser dig af Lov, du vanærer Gud ved Overtrædelse af Loven!

24 Thi Guds Navn bespottes for eders Skyld iblandt Hedningerne, alt som skrevet er.

25 Thi Omskærelse er vel til Gavn, dersom du overholder Lov; men dersom du er Lov-Overtræder, er din Omskærelse bleven til Forhud .

26 Dersom altsaa den uomskaarne iagttager Lovens Krav, vil da ikke hans Forhud blive regnet som Omskærelse ?

27 og naar den af Natur uomskaarne fuldbyrder Loven, vil han dømme dig, som med Bogstav og Omskærelse er Lov-Overtræder.

28 Thi ikke den er Jøde, som udvortes er det, ej heller er den udvortes Omskærelse paa Kjødet den rette;

29 men den er Jøde, som indvortes er det, og Hjærtets Omskærelses er i Aand, ikke i Bogstav; dette har sin Ros ikke af Mennesker, men af Gud.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16