Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

3dje Kapitel.

1 Hvad udmærket har saa Jøden, eller hvad Gavn er der ved Omskærelsen?

2 Meget i alle Maader. Først og fremmest, at Guds Ord ere blevne dem betroede.

3 Thi hvad om nogle vare utro, skulde da deres Utroskab gjøre Guds Trofasthed til intet?

4 Det være langt fra; men Gud være sanddru, om end hvert Menneske er en Løgner, alt som skrevet er: »For at du maa kjendes retfærdig i dine Ord og vinde, naar du gaar i Rette.

5 Men naar vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed, hvad skulle vi da sige? er da Gud uretfærdig, naar han hjemsøger med sin Vredes? — Jeg siger det paa Menneske-Vis.

6 Det være langt fra; hvorledes skal Gud ellers kunne dømme Verden?

7 Og hvis Guds Sanddruhed ved min Løgn er kommen mangfoldig for Dagen til hans Forherligelse, hvi dømmes da jeg endnu som en Synder?

8 og hvorfor skulde vi da ikke — som man smæder os for, og som nogle sige, at vi lære, - gjøre det onde, for at det gode kan komme deraf? Disses Domfældelse er tilbørlig.

9 Hvad saa? have vi noget forud? Aldeles ikke; vi have jo forhen sigtet alle baade Jøder og Grækere for at være under Synd,

10 alt som skrevet er: »Der er ingen retfærdig, end ikke én;

11 der er ingen forstandig, der er ingen, som søger Gud ;

12 alle ere de afvegne, tilhobe ere de blevne uduelige ; der er ingen, som øver Godhed, der er ikke en eneste«.

13 »En aaben Grav er deres Strube, med deres Tunger øvede de Svig« ; »Slange-Gift er under deres Læber«;

14 »deres Mund er fuld af Forbandelse og Beskhed« .

15 »Rappe er deres Fødder til at udøse Blod,

16 ødelæggelse og Elendighed ere paa deres Veje,

17 og Freds Vej kjende de ikke« .

18 »Der er ikke Gudsfrygt for deres øjne«.

19 Men vi vide, at alt, hvad Lovens siger, taler den til dem, som have Loven, for at hver Mund skal stoppes, og hele Verden vorde strafskyldig for Gud,

20 efterdi ikke noget Kjød vil blive retfærdiggjort for ham udaf Lovs-Gjerninger; thi ved Lov kommer Synds Erkjendelse.

21 Men nu er uden Lov Guds Retfærdighed aabenbaret, om hvilken der vidnes af Loven og Profeterne,

22 nemlig Guds Retfærdighed ved Jesu Kristi Tro til alle og over alle dem, som tro. Thi der er ingen Forskjel;

23 thi alle have syndet. og dem fattes Guds Herlighed,

24 saa de retfærdiggjøres uforskyldt, af hans Naade, ved Gjenløsningen i Kristus Jesus,

25 hvem Gud har fremstillet som Soningsdække, ved Troen paa hans Blod, for at udvise sin Retfærdighed, fordi han i sin Overbærenhed havde forbigaaet de forhen begangne Synder, —

26 for at udvise sin Retfærdighed i den nærværende Tid. saa at han maatte selv være retfærdig og retfærdiggjøre den, som er af Jesu Tro.

27 Hvor er saa vor Ros? Den er udelukt. Ved hvad for en Lov? Gjerningernes? Nej, men ved en Tros-Lovs.

28 Vi holde nemlig for, at et Menneske retfærdiggjøres ved Tro, uden Lov-Gjerninger.

29 Eller er Gud Jøders. Gud alene, ikke ogsaa Hedningers? Jo, ogsaa Hedningers,

30 saa sandt som Gud er, en, og han vil retfærdiggjøre omskaarne udaf Tro, og uomskaarne ved Troen.

31 Gjøre vi altsaa ved Troen Lov til intet? Det være langt fra; nej, vi haandhæve Lov.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16