Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

5te Kapitel.

1 Naar vi da ere retfærdiggjorte udaf Tro, have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

2 ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, i hvilken vi staa, og vi rose os af Guds Herligheds Haab,

3 Ja ikke det alene, men vi rose os ogsaa af vore Trængsler, idet vi vide, at Trængslen virker Udholdenhed,

4 og Udholdenheden Prøvethed, og Prøvetheden Haab,

5 og Haabet gjør ikke til Skamme, fordi Guds Kjærlighed er udøst i vore Hjærter ved den Hellig-Aand, som blev os given.

6 Tilmed døde jo Kristus, endnu medens vi vare magtesløse, til bestemt Tid for ugudelige.

7 Thi næppe vil nogen dø for en retfærdig; — for den gode kunde jo maaske dog en overvinde sig til at dø -

8 men Gud beviser sin Kjærlighed til os derved, at medens vi endnu vare Syndere, døde Kristus for os.

9 Saa meget mere skulle vi da nu, da vi ere blevne retfærdiggjorte ved hans Blod, frelses ved ham fra Vreden.

10 Thi naar vi, Fjender som vi vare, bleve forligte med Gud ved hans Søns Død,, saa skulle vi meget mere, efter at være blevne forligte, frelses ved hans Liv;

11 ja ikke det alene, men saaledes at vi ogsaa rose os af Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu have faaet Forligelsen.

12 Derfor har det sig, ligesom da Synden kom ind i Verden ved ét Menneske, og Døden ved Synden, og saaledes.Døden trængte igjennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle.

13 Thi inden Loven var der Synd i Verden; men Synd tilregnes ikke. hvor der ikke er Lov;

14 alligevel herskede Døden fra Adam indtil Moses ogsaa over dem, der ikke havde syndet i Lighed med Adams Overtrædelse, han som er Forbillede paa den tilkommende.

15 Dog er det ikke saaledes med Naadegaven som med Syndefaldet. Thi naar de mange døde ved den enes Syndefald, saa er meget mere Guds Naade og Gaven i det ene Menneskes Jesu Kristi Naade bleven overstrømmende til de mange.

16 Og det er ikke med Gaven, som det blev ved den ene, der syndede. Thi Dommen blev for den enes Skyld til Domfældelse, men Naadegaven blev for mange Syndefalds Skyld til Retfærdighed.

17 Thi naar ved den enes Syndefald Døden kom til at herske ved den ene, saa skulle meget mere de, som modtage den overstrømmende Naade og Retfærdigheds Gave, herske i Liv ved den ene, Jesus Kristus.

18 Altsaa, ligesom der af et Syndefald fulgte Domfældelse for alle Mennesker, saaledes fulgte der ogsaa af en Retfærdighed Retfærdiggjørelse til Liv for alle Mennesker.

19 Thi ligesom ved det ene Menneskes Ulydighed de mange bleve til Syndere, saaledes skulle ogsaa ved den enes Lydighed de mange blive til retfærdige.

20 Men Loven kom ind derhos, for at Syndefaldet skulde øges: men hvor Synden øgedes, blev Naaden end mere overstrømmende,

21 for at, ligesom Synden herskede i Døden, saaledes skulde ogsaa Naaden herske ved Retfærdighed til evigt Liv ved Jesus Kristus vor Herre.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16