Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

6te Kapitel.

1 Hvad skulle vi da sige? Skulde vi blive ved i Synden, for at Naaden kunde des mere øges?

2 Det være langt fra. Vi som jo ere døde for Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?

3 Eller vide I ikke, at vi, saa mange som bleve døbte til Kristus Jesus, bleve døbte til hans Død?

4 Vi bleve altsaa begravne med ham ved Daaben til Døden, for at ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, saaledes ogsaa vi skulle vandre i nyt Liv.

5 Thi ere vi blevne sammenpodede med ham i Afbilledet af hans Død, saa skulle vi ogsaa være det med hans Opstandelse,

6 saasom vi vide dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde gjøres til intet, saa vi ikke mere tjene Synden.

7 Thi den. som er død, er retfærdiggjort fra Synden.

8 Og ere vi døde med Kristus, saa tro vi, at vi ogsaa skulle leve med ham,

9 da vi vide, at Kristus, efter at være oprejst fra de døde, ikke dør mere, Døden er ikke mere Herre over ham.

10 Thi den Død, han døde, den døde han en Gang for Synden, men det Liv, han lever, det lever han for Gud.

11 Saaledes skulle ogsaa I agte eder selv som døde for Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

12 Saa lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, saa I adlyde dets Lyster;

13 frembyder ikke heller eders Lemmer som Uretfærdigheds Vaaben for Synden ; nej, frembyder eder selv for Gud som saadanne, der fra døde ere blevne levende, og eders Lemmer som Retfærdigheds Vaaben for Gud.

14 Thi Synd skal ikke være Herre over eder; I ere jo ikke under Lov, men under Naade.

15 Hvad saa? Skulde vi synde, fordi vi ikke ere under Lov, men under Naade? Det være langt fra.

16 Vide I ikke, at naar I frembyde eder som Tjenere for en til Lydighed, da ere I dens Tjenere, som I lyde, enten det nu er Syndens til Død, eller Lydighedens til Retfærdighed?

17 Men Gud ske Tak, at I, som vare Syndens Tjenere, bleve af Hjærtet lydige mod den Lærdoms-Form, til hvilken I bleve overgivne,

18 og idet I bleve frigjorte fra Synden, bleve I Retfærdighedens Tjenere.

19 Jeg siger det paa Menneske-Vis paa Grund af eders Kjøds Skrøbelighed. Ligesom I nemlig have frembudt eders Lemmer til Tjeneste for Urenheden og Ulovligheden til Uiovlighed, saaledes skulle I nu frembyde eders Lemmer til Tjeneste for Retfærdigheden til Helliggjørelse.

20 Thi den Gang I vare Syndens Tjenere, vare I fri overfor Retfærdigheden

21 Hvad Frugt havde I saa den Gang? Ting, som I nu skamme eder over; thi Udgangen derpaa er Døden.

22 Men nu, da I ere blevne frigjorte fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggjørelse og som Udgang evigt Liv.

23 Thi Syndens Sold er Døden, men Guds Naadegave er evigt Liv i Kristus Jesus vor Herre.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16