Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Romerne.

7te Kapitel.

1 Eller vide I ikke, Brødre, — jeg taler nemlig til saadanne, som kjende Lov — at Loven er Herre over Mennesket, saa lang Tid han lever.

2 Den gifte Kvinde er jo ved Lov bunden til sin Mand, medens han lever; men dersom Manden dør, er hun bortrykt fra Mandens Lov.

3 Altsaa medens Manden lever, vil hun blive kaldt en Horekvinde, dersom hun bliver en anden Mands; men dersom Manden dør, er hun fri fra Loven, saa hun ikke er en Horekvinde, om hun bliver en anden Mands.

4 Saaledes, mine Brødre, bleve da ogsaa I gjorte døde for Loven ved Kristi Legeme, for at I skulde tilhøre en anden, ham som blev oprejst fra de døde, for at vi maa bære Frugt for Gud.

5 Thi den Gang vi vare i Kjødet, vare Syndernes Lidenskaber, som fremkom ved Loven, virksomme i vore Lemmer, saa at vi bare Frugt for Døden.

6 Men nu bleve vi, da vi døde, bortrykte fra Loven, under hvilken vi holdtes fast, saa at vi tjene i Aandens nye Væsen, og ikke i Bogstavens gamle Væsen .

7 Hvad skulle vi da sige? Er Loven Synd? Det være langt fra; men jeg kjendte ikke Synden uden ved Lov; thi' Begjæringen kjendte jeg jo ikke,,hvis ikke Loven sagde: »Du maa ikke begjære.

8 Men Synden tog Anledning og virkede ved Buddet alskens Begjæring i mig; thi uden Lov er Synden død.

9 Og jeg levede en Gang uden Lov; men da Buddet kom, levede Synden op, men jeg døde;

10 og Buddet, som var til Liv, det fandtes at være mig til Død.

11 Thi Synden tog Anledning og forførte mig ved Buddet o.g dræbte mig ved det.

12 Altsaa Loven er hellig, og Buddet er helligt og retfærdigt og godt.

13 Var det saa det gode, som blev mig til Død? Det være langt fra; nej det var Synden, for at den skulde vise sig som Synd, idet den ved det gode virkede min Død, for at Synden skulde vorde overvættes syndig ved Buddet.

14 Thi vi vide, at Loven er aandelig, men jeg er af Kjød, solgt ind under Synden.

15 Thi hvad jeg udfører, forstaar jeg ikke; thi det, jeg vil, det øver jeg ikke, derimod det, jeg hader, det gjør jeg.

16 Og gjør jeg da dette, som jeg ikke vil, saa samstemmer jeg med Loven i, at den er rigtig.

17 Men nu er det ikke mere mig, som udfører det, men Synden, som bor i mig.

18 Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit Kjød, bor der ikke godt; thi at ville er mig til rede, men at udføre det gode, ikke.

19 Thi jeg gjør ikke det gode, som jeg vil; men det onde, som jeg ikke vil, det øver jeg.

20 Og gjør jeg da dette, som jeg ikke vil, saa er det ikke mere mig, der udfører det,, men Synden, som bor i mig.

21 Jeg finder altsaa Loven sat for mig, som har Viljen til at gjøre det rette, fordi det onde ligger mig for Haanden.

22 Thi jeg glæder mig med Guds Lov efter det indvortes Menneske;

23 men jeg ser i mine Lemmer en anden Lov, som kriger imod mit Sinds-Lov og tager mig fangen under Syndens Lov, som er i mine Lemmer.

24 Jeg elendige Menneske! hvem skal udfri mig af dette Dødsens Legeme?

25 Gud ske Tak ved Jesus Kristus vor Herrel! Saa tjener da jeg selve med Sindet Guds Lov, og med Kjødet Syndens Lov.

Skat Rørdam NT

Brevet til Romerne

Apostelen Pavlus
Brevet til Romerne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16