Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Matthæus 3

II. Forberedelsen for Jesu offentlige Virksomhed.
(Kap. 3, 1—4, 11).

Kap. 3, 1-12: Johannes Døbers Prædiken; smlg. Mk. 1, 2-8; Lk. 3, 1-18.

2) I de Dage, medens Jesus endnu levede i Nasaret.

3) Om Johannes's Fødsel, se Lk. 1, 5-25, 57-80.

4) d. e. den ubeboede Slette ved Jordans Udløb i det døde Hav.

5) Himmerriget (ordret: "Himlenes Rige") er det samme, som i de andre Skrifter af N. T. kaldes »Guds Riget; det betegner det Rige, som det var forjættet, at "Himlenes Gud" i Tidens Fylde skulde oprette (Dan.2, 44), og hvor »Menneskesønnen skulde regere over alle Folk_(Dan. 7,13. 14), altsaa Guds Rige under den ny Pagt, hvor »Guds Vilje sker paa Jorden, som i Himlen:, baade under dets Udvikling og i dets Fuldendelse. Men derfor kan ingen komme derind uden »Omvendelse, ej heller blive deri uden stadig Omvendelse (se 18, 3) fra Synden, d. e. fra. Egenviljen og Selvraadigheden. — Himmeriget er kommet til Jorden i Guds og Menneskets Søn Jesus Kristus, og det omfatter alle, som ved Troen paa hans Ord ere indlemmede i ham.

6) Es. 40, 3. 4

7) Den Vej, hvorad Herren finder Indgang i Hjærterne. Mennesket kan spærre denne Vej ved at holde paa sine Synder og ikke omvende sig.

1) Grovt Tøj, vævet af Kamelhaar (ligesom Elias, 2 Kong. 1, 8).

2) Jordans-Egnen, o: Dalstrøget paa. begge Sider af Jordan, fra Genesaret Sø til henimod det døde Hav.

3) Ved Syndsbekjendelsen viste de, at de vare villige til den Omvendelse, som er Betingelsen for at indgaa i Himmeriget.

4) De to mest fremtrædende religiøse Hovedretninger blandt Datidens Jøder, hvis Tankegang prægede Folket i det hele. Farisæerne lagde Vind paa en punktlig Opfyldelse af Loven i alle Enkeltheder, udlagte efter "de gamles Overlevering"; men de fremmede derved mere et udvortes Bogstavvæsen end en virkelig Hjærtens Lydighed. Saddukæerne vare en verdsligklog Fritænker-Retning, der kun tog Loven og dens Opfyldelse som Middel til jordisk Velvære, negtede Opstandelsen, Løn og Straf efter Døden, Tilværelsen af Engle og Aander (22, 23; Ap. Gj. 23, 8).

5) I som forgifte Folket (jfr. 23, 33; Es. 59, 5; Slm. 58, 5).

6) Den tilkommende Vrede, o: Guds retfærdige Dom over Synden. Den forberedes og begyndes, saa snart den forjættede Kristus kommer, og Himmeriget i ham, thi da maa Menneskene gjøre deres Valg for eller imod Lyset (Joh. 3, 18 ff.; jfr. Mal. 3, 2 ff.), og den aabenbares fuldkomment, naar Kristus kommer i sin Herlighed (1 Tess. 1, 10).

7) V. 8-12 giver et kort Afrids af Hovedstykkeme i Joh.s Prædiken: 1) Omvender eder, men i Sandhed, saa det viser sig i eders Liv (hvorledes, udføres nøjere Lk. 3, 10-14); thi nu staar Afgørelsen for Døren (V. 8-10). 2) Naar Kristus kommer, skal han ved sin Daab give det Liv i Gud, som Joh.s Daab og den Omvendelse, den skulde føre til, kun kunde berede til at modtage (V. 11); 3) men derfor skal han tillige holde Dom, og skille mellem Hvede og Avner (V. 12).

1) Guds Kjærligheds Ild, som udgløder Synden af Hjærtet (Lk. 12, 49).

2) Kristus skal holde Dom (gjøre Skilsmisse mellem gode og onde), fordi han er Høstens Herre, der saar den gode Sæd i Hjærterne, idet han døber os (jfr. 13, 37-43).

V. l3-I7: Jesu Daab; smlg. Mk. 1, 9-11; Luk. 3, 21. 22.

3) d. e. jeg trænger til at døbes med den Daab, som du skal bringe, men du trænger ikke til Omvendelsens Daab. At Johannes vidste, at Jesus var Messias, kan der ikke tvivles om, da han var i Slægt med ham (Lk. 1, 36) og utvivlsomt af sin Moder har hørt, at Marias Søn var den "Herre" (Lk. 1, 43), hvis Vej han skulde berede. Se Joh. 1, 33 Anm.

4) Skjønt din Vægring i sig selv kunde synes grundet, maa du dog nu tilstede det, thi nu skal Guds Retfærdigheds Krav opfyldes af os: af dig, derved at du døber mig, af mig, derved at jeg lader mig døbe. Ved sin Daab gik Jesus nemlig ind under deres Vilkaar, som trænge til Omvendelse, og blev "det Guds Lam, som bar Verdens Synd"; men dette var Betingelsen for, at han kunde fyldestgjøre Guds Retfærdighed for os (2 Kor. 5, 21) og blive den gode Hyrde, som efter Guds Vilje satte Livet til for Faarene.

5) Da Jesus saaledes havde givet sig ind under Synden (som skiller fra Gud), fik han strags Tilsagnet om Faderens Velbehag, og om at hans Sønne-Samfund med Faderen dog stod uryggelig fast (jfr. 17, 5).

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole