Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Matthæus 4

Kap. 4, I-II: Jesu Fristelse; smlg. Mk.1, 12. 13; Lk. 4, 1-13.

1) Ved Fristelsen blev Jesus i Ensomhed beredt til den Tjenergjerning, han ved sin Daab havde paataget sig, og til den Kamp, som den vilde føre med sig. - Han blev ført op (fra den lavtliggende Jordandal) i Ørken af Aanden; det var altsaa ikke en vilkaarlig eller tilfældig Vandring, men en Lydigheds-Gjerning, thi kun da kan man føres af den Hellig-Aand, naar man lader Selvraadigheden fare og lyder Gud i den af ham betroede Tjeneste. .

2) Heri ligger ikke, at Djævelen først da begyndte at friste Jesus, men de tre omtalte Fristelser vare de sidste, og med dem afsluttedes denne Fristelse. (Af Mk. 1, 13 og Lk. 4, 2 ses, at Jesus blev fristet hele Tiden i Ørken.) De tre Fristelser gaa alle ud paa at lokke ham til at søge sit eget, »gjøre sig selv til Behag« (Rom. 15, 3), og slippe sin Tjener- og Frelser-Gjerning. Kampen gjaldt altsaa om os, om det faldne Menneske, ligesom senere i hele Jesu offentlige Liv, og især i hans sidste Lidelse.

3) Denne Fristelse gik ud paa, at han skulde bruge sin Sønnemagt til sit eget Bedste (jfr. 27, 40), medens han i Tjenerskikkelsen kun maatte bruge den til Menneskenes Frelse og til Faderens Ære.

4) 5 Mos. 8, 3. lsrael skulde i Ørken. lære, at om de end manglede det sædvanlige Brød, kunde Gud dog med et Ord holde dem i Live, naar de kun lydig fastholdt hans Ord. Saaledes vilde Jesus, som den sande »Herrens Tjener«, kun holde sig til Guds Ord (3, 17) og den ham derved givne Tjeneste, og deri søge sit Liv og sin Styrke (jfr. Joh. 4, 34). Mærk: Jesus skulde i Lydighed under Loven opfylde den og derved opfylde lsraels Bestemmelse; i ham se vi det sande lsrael, som det skulde være. Dette har Jesus her for Øje; alle hans Svar paa Djævelens Fristelser vise, at han her i Ørken gjennemlevede lsraels Vandring i Ørken.

5) d. e. Jerusalem; se 27, 53; Es. 48, 2.

6) I N.Test.s Sprogbrug gjøres der stadig Forskjel mellem Templet (paa Græsk: Naos), o: selve Tempelhuset, hvortil kun Præsterne havde Adgang, og »Helligdommem (Græsk: Hieron), som tillige omfattede alle Forgaardene med deres Buegange og Bygninger til Forsamlinger og andet Brug, hvortil Folket havde Adgang. Da her staar Helligdommens (ikke: Templets) Tinde, menes der vist et fremragende Punkt paa en af de Bygninger, der omgav Templet; man har gjættet paa et Højdepunkt af »Salomons Buegange (Joh. 10, 23); hvorfra man saa ned i Josafats Dal som i et svimlende Dyb.

1) Slm. 91, 11. 12. Med denne Forjættelse til Guds tro og lydige Folk vil Djævelen lokke Jesus til at bruge sin Sønnemagt til sin egen Forherligelse (jfr. Farisæernes Begjæring om et Tegn fra Himlen, 12, 38; 16, 1).

2) 5 Mos. 6, 16; d. e. du maa ikke selvraadig sætte Guds Magt paa. Prøve.

3) Maa ikke forstaas om alle Riger over hele Jorden, men om de store Verdensriger, som i Tiden havde været og endnu vare, og som Kristi Rige skulde afløse (se Dan. 2, 36 ff.; 7, 2 ff.). Djævelen vil lokke Jesus til at tage sit Verdensherredømme som et Rige af denne Verden: ligesom disse, uden Lidelse, men ogsaa uden Frelse for Mennesket, og derfor paa Betingelse af, at han hylder Djævélen som denne Verdens Fyrsten.

4) 5 Mos. 6, 13.

5) Tjente ham, med Føde (ligesom Elias, 1 Kong. 19, 5 ff.).

III. Jesu offentlige Virksomhed i Galilæa.
(Kap. 4, 12-18, 35).

V. 12-17: Indledning; smlg. Mk. 1, 14. 15; Lk. 4, 14. 15. 6) Se 14, 3 ff. Jesus havde tilbragt næsten hele Tiden efter sin Daab i Judæa (se Joh. 1, 35-3, 36). Naar han nu drog til Galilæa (se Joh. 4,) var det ikke for at undgaa. Døberens Skjæbne, thi i Galilæa var han netop paa Herodes Antipas's Omraade, men tværtimod for at fortsætte, hvad Johannes var bleven afbrudt i (se V. 17).

1) Genesaret-Søen (ogsaa kaldt: Galilæas, eller Tiberias's Sø), henved 3 Mil lang og 1 1/2 Mil bred. Omegnen var den Gang meget tæt befolket og navnkundig i hele Jødeland for sin Skjønhed og store Frugtbarhed. Nu er den næsten helt øde. Stedet, hvor Kapernaum laa, kjendes ikke mere sikkert; muligvis har det været ved den nordvestlige Del af Søen.

2) Es. 9, 1. 2, frit anført. Dette Spaadomsord, hvori der tales om den Naade, som den forjættede »Immanueh skulde bringe den dybest fornedrede Del af det faldne Israel, er som en Overskrift over hele Afsnittet 4, 12-18, 35.

3) Nu først, efter at være flyttet til Kapernaum, traadte Jesus offentlig frem i Galilæa, og han begyndte med at optage Johannes's Prædiken (3, 2).

V. I8-22 (smlg. Mk. 1, 16-20): Da Jesus begyndte at prædike, begyndte han ogsaa at kalde Disciple til stadig at følge ham. Exempelvis fortælles her om Kaldelsen af fire, formodentlig de fire første. Allerede tidligere vare i det mindste de tre af disse (Peder, Andreas og Johannes) blevne Jesu Disciple (se Joh. 1, 35-43); men nu lover Jesus at gjøre dem til Menneskefiskere, d. e. til sine Sendebud, der skulde føre Mennesker ind i hans Menighed.

4) Dette er kun et Løfte; Opfyldelsen deraf skete for Peders Vedkommende ved hans underfulde Fiskedræt (Lk. 5, 10), for Andreas og de to andre, da de bleve udnævnte til Apostle (Lk. 6, 13).

V. 23-25: Almindelig Oversigt over Jesu Virksomhed i Ord og Gjerning i den nærmest følgende Tid. 5-7 Kap. skildrer dernæst nøjere hvorledes Jesus prædikede, 8-9 Kap. hvorledes han helbredte (dog ogsaa hans Tale; se 8, 19 ff.; 9, 9-17).

1) Synagoger o: Forsamlingshuse, hvor man kom sammen paa Sabbaten for at høre Loven og Profeterne oplæses og forklares.

2) Rigets Evangelium kan forstaas: det gode Budskab om Himmeriget (se V. 17); dog snarere: det, hvorved Mennesker føres ind i Riget.

3) Besatte, se Anm. til 8, 28; maanesyge, saadanne, hvis Sygdom (især Faldsot) tiltog og aftog med Maanen; værkbrudne, o: lamslagne, af Gigt eller anden Sygdom (Apoplexi).

4) Dekapolis, o: "Tistads-Landet", et Landskab i den nordøstlige Del af Palæstina. At Jesus havde vundet Disciple i Jerusalem og Judæa, ses af Joh. 2, 23; 3, 22.

Bibelen

Judiths bog
1 2 3 4 5

Tobias' bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Mosebog GT1871
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Link til mig

Ambassadør for Indre Missions Bibelhøjskole