Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Det andet Brev til Timoteos

Indledning

Hvor Timoteos befandt sig, den Gang Pavlus skrev dette Brev til ham, antydes ingensteds i Brevet; imidlertid se vi, at han endnu havde at kæmpe imod de samme Vranglærere, som omtales i 1 Tim., og det er derfor højst sandsynligt, at han endnu stadig var Forstander for Menigheden i Efesos og deromkring (jfr. 1, 18), hvorvel Brevet ikke indeholder noget, som ligefrem angaar hans Forstander-Stilling. Det lader til, at Arbejdet har faldet Timoteos møjsommeligt, og at der har begyndt at rejse sig Forfølgelser mod Evangeliet, hvorved han er bleven fristet til at lade Hænderne synke (se 1, 6-8; 2, 1-13; 4, 1. 2). Pavlus skriver saa dette Brev, dels for at opmuntre og formane ham til frimodig Udholdenhed, dels for at bede ham snart at komme til sig. Ap. var nemlig atter kommen i Fangenskab i Rom, og havde allerede en Gang været stillet for Domstolen, men var dog ikke endnu bleven domfældt (se 1, 7; 2, 9; 4, 16 f.); men han forudsaa, at hans sidste Time snart var forhaanden (4, 6), og han var næsten ene, idet Lukas var den eneste af hans Ledsagere og Medhjælpere, som var hos ham (4, 11). Han beder derfor Timoteos at komme til ham snart og før Vinteren (4, 9. 21). Brevet maa derfor sandsynligvis være skrevet i eller henimod Efteraarstiden Aar 66, og det indeholder de sidste Ord, vi kjende, af Herrens store Apostel Pavlus.

Han begynder med en Hilsen og Tak til Gud for Tim.s oprigtige Tro (Kap. 1, 1-5), og formaner ham dernæst til frimodig og udholdende at røgte sin Gjerning som en ret Kristi Tjener, men at holde sig fra Vranglærernes tomme Snak og Ordstrid (Kap. 1, 6-2, 26). I de sidste Tider ville Mennesker blive endnu værre, end de nu ere; men Tim. skal kun blive fast i, hvad han har lært og troet, og trolig vedblive at tjene med Ordet, saa længe nogen vil høre; thi Pavlus's Virketid er nu omme (Kap. 3, 1-4, 8). Endelig slutter han med at bede Tim. snart at komme, samt med personlige Meddelelser og Hilsener (Kap. 4, 9-22).

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Timoteos

Det andet Brev til Timoteos

1 2 3 4